ردیابی سالمندان

آیا پدر و مادر سالمندتان دچار فراموشی شده اند و هر از گاهی مسیر خانه را از یاد می برند ؟ با دستگاه های فانوس میتوانید مکان آن ها را تحت نظر داشته باشید و به راحتی پیدایشان کنید .