کنترل و کاهش مصرف سوخت

با استفاده از دستگاه های فانوس رادار به راحتی میزان کارکرد و مصرف سوخت خودروهایتان را بررسی نمایید و حتی مشخص نمایید کدام راننده مصرف بیشتری داشته است