1. امکانات و مزایای نرم افزار لوکال نوشته شده توسط شرکت فانوس رادار کاسپین