با استفاده از سنسور ibutton میتوانید راننده خودرو را تشخیص داده و وضعیت کارکرد وی را در نرم افزار ثبت نمایید .