با استفاده از دستگاه میکروفن داخل کابین میتوانید صدای داخل کابین را بشونید .